ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a továbbiakban: „ÁSZF

hatályos: 2024. év 03. hó 06. napjától

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen és teljeskörűen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő Szerződés (fogalmát lásd lentebb a III. fejezetben) részét képezi és amely a Feleket megillető szerződéses jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a kapcsolódó teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint a Fogyasztói Szerződések esetében az elállási jog gyakorlásának feltételeit tartalmazza. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

cégnév: M&L Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Hársfa utca 14. 1. ajtó

cégjegyzékszáma: 13-09-230487

nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószáma: 32062926-2-13

statisztikai számjele: 32062926-7022-113-13

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-09-230487

e-mail: [email protected] 

a továbbiakban: „Szolgáltató”.

 1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

elérhetősége: Telefon: +36 1 707 6726

weboldal: https://sybell.hu/

 

III. MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

„Digitális Szolgáltatás”:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó (vagy Vállalkozó) számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó (vagy Vállalkozó) és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

  

„Digitális Tartalom”:

digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

„Fél”:

Megrendelő és a Szolgáltató külön-külön általánosságban;

„Felek”:

Megrendelő és a Szolgáltató együttesen;

„Fogyasztó”:

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött nagykorú, természetes személy;

„Fogyasztói Szerződés”:

olyan megállapodás, amelyben az egyik szerződő Fogyasztónak minősül és amelynek tárgya Szolgáltatás(ok) adásvétele és a Szolgáltatás(ok) kapcsán felhasználási jog adása;

„Honlap”:

https://zitamartonosi.com/;

„Jótállás”:

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

„Megrendelő:”

a Honlapon található Szolgáltatást a Honlapon keresztül vételi szándékkal megrendelő és megvásárló Fogyasztó vagy Vállalkozás; 

„Megrendelés Ellenértéke”:

a Szolgáltatásért fizetendő díj;

„Ptk.”:

a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

„Segédanyag”:

a Szolgáltatás részeként, Digitális Tartalom Digitális Szolgáltatásának minősülő – lekérhető (on demand): ahol a Szolgáltató a Digitális Tartalmat úgy teszi a Megrendelő(k) számára hozzáférhetővé, hogy a hozzáférés helyét és idejét a Megrendelő(k) egyénileg választják meg –  a Videósorozatot kiegészítő, a megértést és gyakorlatba ültetést ösztönző írásbeli segédanyagok;

„Szellemi Termék” / „Szellemi Termékek”:

együttesen jelenti a Szerződés keretében vagy azzal összefüggésben a Megrendelő részére átadott, vele megosztott mindennemű szellemi terméket, adatot, anyagot, dokumentumot, továbbá bármilyen formában a Szolgáltató által létrehozott know-how-t, ötletet, illetve egyéb jogi védelem alá eső információt, stb., és szerzői jogvédelem alatt álló művet, illetve ezek egyes elemeit, függetlenül attól, hogy közzétételükre sor kerül(t)-e (így különösen jelenti a Videósorozatot és a Segédanyagot);

„Szerződés”:

jelenti a Fogyasztói Szerződéseket és a Vállalkozásokkal a Szolgáltatás(ok) adásvétele és a Szolgáltatás(ok) kapcsán felhasználási jog adása tárgyában kötött szerződéseket együttesen;

„Szolgáltatás”:

a Szolgáltató által a Honlapon nyújtott online marketing üzletviteli tanácsadó szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató: 

a)  Videósorozatot és 

b) Segédanyagot

 

oszt meg Megrendelővel – kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási jogot engedve Megrendelő részére – annak érdekében, hogy a Megrendelő a már meglévő vagy tervezett, elképzelt üzleti tevékenységéhez, vállalkozásához további online minőségi érdeklődőket tudjon gyűjteni és ezáltal bevételt generálni ezen üzleti tevékenységéből, vállalkozásából;

„Szolgáltató Bankszámlája”

jelenti a Szolgáltató MBH-nél vezetett 10300002-13349910-00014900 számú bankszámláját (IBAN: HU65 10300002-13349910-00014900; SWIFT kód: MKKBHUHB; BIC: MKKBHUHB);

„Távollévők között kötött szerződés”:

olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

„Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”:

olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

„Üzlethelyiség”:

a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;

 

b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

„Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés”:

olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

 

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

 

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

 

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja az áruk vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

„Vállalkozás”:

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

„Videósorozat”:

a Szolgáltatás részeként, Digitális Tartalom Digitális Szolgáltatásának minősülő – lekérhető (on demand): ahol a Szolgáltató a videótartalmat mint Digitális Tartalmat úgy teszi a Megrendelő(k) számára hozzáférhetővé, hogy a hozzáférés helyét és idejét a Megrendelő(k) egyénileg választják meg – videósorozat (a továbbiakban: Videósorozat);

„Vis Maior”:

a Szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő, amelynek következménye lehet többek között alapanyaghiány, az inflációs és gazdasági környezetből és tendenciákból eredő áremelkedések vagy árcsökkenések.

 1. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
 • Ptk.; 
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; 
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • a szerzői jogról szóló 1997. évi LXXVI. törvény; 
 • az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény; 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • (EU) 2019/770 és az (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvek
 • a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
 • a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Geo-blocking rendelet)
 • az üzleti titok védelméről szóló  2018. évi LIV. törvény
 1. AZ ÁSZF HATÁLYA
 2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amely esetben a Megrendelő a Szolgáltatótól vagy a Honlapon keresztül, elektronikus úton vagy más módon Szolgáltatást vásárol meg. A Honlapon történő vásárlás az ott meghatározott elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 
 3. Amennyiben az adott Szolgáltatás a Honlapon közvetlenül megvásárolható, úgy a Felek között az ilyen Szolgáltatás Honlapon történő megvásárlásával magyar nyelven létrejön a Szerződés. Szolgáltató a Fogyasztói Szerződés megkötésről a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Megrendelő kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként.
 4. Megrendelő, a Honlapon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (Fogyasztó esetén: teljes név, állandó lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő; Vállalkozás esetén: cégnév, székhely, cégjegyzék/nyilvántartási szám, adószám), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.
 5. A Szolgáltatónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 1. SZÁMLÁZÁSI ADATOK
 2. Szolgáltató a számlát a Szolgáltatás megrendelésekor megadott adatok alapján készíti el, ezért a Megrendelő köteles kellő és szükséges körültekintéssel eljárni a számlázási adatok megadása során. A számlaadatokon legkésőbb a Szolgáltatás igénybevételének (Szolgáltató általi hozzáférhetővé tételének) pillanatáig lehet módosítani. A módosítást egyebekben a Megrendelő kérheti e-mailben a [email protected] e-mail címen.
 3. Fogyasztóként leadott megrendelés nem változtatható Vállalkozói megrendelésre és Vállalkozó általi megrendelés sem módosítható Fogyasztói megrendelésre.

VII. ÁRAK

 1. A Honlapon szereplő árak (Szolgáltatás Ellenértéke) magyar forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót (ÁFÁ-t), amelynek mértéke a jelen ÁSZF hatályba lépésekor 27%. 
 2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásért fizetendő árak egyoldalú módosítására, azzal, hogy azon Szerződések esetén, amelyeket a Felek már megkötöttek egymással, az árak módosítására nincs a Szolgáltatónak jogosultsága. 

VIII. A SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONOSÁGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a Honlapon az egyes Szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adja meg a Szolgáltató. A Megrendelő a Szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a Honlapon a megrendelt Szolgáltatásnál szereplő leírásban adott Szolgáltatói tájékoztatást elolvasta, megértette és elfogadta.

 

 1. A HONLAP HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ
 2. A Honlapon történő Szolgáltatás megrendelése Megrendelői regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Megrendelőnek az alábbi adatait szükséges megadnia: e-mail cím, vezeték név, keresztnév, cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám (amennyiben Vállalkozás regisztrál, úgy az előzőekben felsorolatakon kívül a cégnév megadása is szükséges.
 1. A MEGRENDELÉS (VÁSÁRLÁS) VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)
 2. Amennyiben Megrendelő meggyőződött arról, hogy a megrendelni szándékozott Szolgáltatás(ok), valamint a Megrendelő (ÁSZF IX.1. pontjában felsorolt) adatai helyesen szerepelnek, valamint teljeskörűen elolvasta és elfogadta az ÁSZF-et és ezt követően kipipálta a „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat”, úgy a „Megveszem” gombra kattintva zárhatja és adhatja le megrendelését. 
 3. A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. 
 4. A Megrendelő a „Megveszem”  gombra való kattintással kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezzel ajánlatot tesz / megrendeli a Szolgáltatást a Szolgáltatótól és ajánlatát megtettnek, hatályosnak kell tekinteni, valamint nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. 
 5. Fogyasztó mint Megrendelő már a „Megveszem”  gombra való kattintással végérvényesen elfogadja, valamint egyidejűleg kifejezetten nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy ez a 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a Fogyasztónak a Szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének megkezdéséhez való kifejezett, előzetes beleegyezésének minősül és a Fogyasztó mint Megrendelő ezen teljesítés megkezdését követően – a 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében – elveszíti az indokolás nélküli elállási és felmondási jogát (lásd ÁSZF XIV.-XVII. fejezetei).
 6. A Megrendelőt a megrendelésével létrehozott és hatályba lépett ajánlata a megrendelés leadásának pillanatától számított 48 (negyvennyolc) órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő vételi ajánlatát a jelen ÁSZF szerint  a megrendelés leadásának pillanatától számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, úgy a Megrendelő ajánlati kötöttsége automatikusan – minden további jogcselekmény nélkül – megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére az elektronikus levelező rendszerében hozzáférhetővé válik.
 7. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt nem tud levelet fogadni, a Szolgáltató kizárja a felelősségét a megrendelés meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.
 8. Ha a Megrendelő a megrendelést visszaigazoló e-mailben hibát észlel az e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 (huszonnégy) órán belül köteles a Szolgáltató felé jelezni.
 1. MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYA
 2. A Megrendelő bármilyen időpontban jogosult a megrendelése leadására. A Szolgáltató e-mailje a Megrendelő megrendelésének visszaigazolásáról az ajánlat elfogadásának minősül, amellyel a Szolgáltató szerződéses nyilatkozatát tartalmazó (visszaigazoló) e-mailjének a Megrendelő levelezőrendszerében történő hozzáférhetővé válásának időpontjában a Felek között létrejön a Szerződés. 
 3. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Szerződés Digitális Szolgáltatásra, azon belül Digitális Tartalom szolgáltatására irányuló szerződésnek minősül, amely egyben a Szolgáltató Digitális Tartalmainak (on demand Videósorozatának, Segédanyagainak) jogszerű megtekintését és jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználását is engedélyezi a Megrendelő számára a Szolgáltatás Ellenértékének a megfizetése ellenében.
 4. A Szerződés annak létrejöttétől számított 1 (egy) éves határozott időre jön létre a Felek között.

XII. FIZETÉSI MÓDOK

 1. Előre átutalás

A Megrendelés Ellenértékét előre (a Szolgáltatás nyújtását megelőző) történő banki átutalás útján is rendezheti, megfizetheti Megrendelő. Megrendelő elfogadja, hogy ez esetben a Megrendelés Ellenértékét a Szolgáltató által kiállított és Megrendelőnek e-mail útján (Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címe) megküldött számla ellenében, banki átutalás útján köteles megfizetni a Szolgáltató részére Szolgáltató Bankszámlájára. 

 

 1. Bankkártyás fizetés (Stripe felületen)

Az Stripe, Inc. által üzemeltetett virtuális felületen történő bankkártyás fizetési mód.

 

Amennyiben a Szolgáltatás Ellenértékét a Megrendelő részletfizetéssel teljesíti, úgy az első részlet megfizetését követően csoportos beszedési megbízás keretében, automatikusan kerül sor az egyes (további) részletek megfizetésére. 

 

A Megrendelő fizetését követően a Szolgáltató számlát állít ki arról, amelyet a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mailben csatoltan küld meg a Megrendelő részére.

 

 1. A fizetésben együttműködő oldalon, a videó megtekintését lehetővé tevő weboldalon vagy az internetszolgáltató érdekkörében felmerülő technikai problémák miatti nem szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

XIII. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat (Megrendelőket). 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen fejezet értelmezésében az a fogyasztó minősül Megrendelőnek, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a Megrendelő tagállama szerinti nyelven kommunikálni Megrendelővel.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Megrendelő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek vagy, hogy tájékoztassa a vásárlót (Megrendelőt) ezekről a követelményekről.

Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországon előírt ÁFÁ-t alkalmazza minden Szolgáltatás esetében.

Megrendelő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

 

XIV. TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ MEGRENDELŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI VAGY FELMONDÁSI JOGRÓL

 1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így a Vállalkozások, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, szervezetek nem élhetnek a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási joggal.
 2. Az Üzlethelyiségen kívül kötött és a Távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (lásd ÁSZF XIV.3. pontja) meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan Üzlethelyiségen kívül kötött és Távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (lásd ÁSZF XIV.3. pontja) meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
 3. A Fogyasztó az elállási jogát Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés esetében a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
 4. A Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az elállási nyilatkozatát a – 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben – meghatározott (azaz a fenti 14 naptári napos) határidő lejárta előtt elküldi.
 5. Amennyiben a Fogyasztói Szerződés megkötésére a Fogyasztó mint Megrendelő tett ajánlatot, a Fogyasztót a Fogyasztói Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Fogyasztói Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
 6. A Vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet nevében leadott megrendelés esetén a Megrendelő a megrendelés leadásával kifejezetten szavatolja, hogy jogosult és felhatalmazott volt az adott Vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet nevében és képviseletében a megrendelést leadni. 
 1. ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (A FOGYASZTÓ MEGRENDELŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA)
 2. A Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a 
 3. a) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 4. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

 1. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában biztosított elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-sal összhangban gyakorolta. 
 2. A Szolgáltató a Fogyasztó (Megrendelő) elállási nyilatkozatának megérkezését köteles haladéktalanul ún. tartós adathordozón (elektronikus levélen, azaz e-mailben) visszaigazolni. 

XVI. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE A FOGYASZTÓ MEGRENDELŐ ELÁLLÁSA ESETÉN

 1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Amennyiben a Fogyasztó mint Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a Fogyasztói Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó mint Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (Megrendelés Ellenértéke), ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A Fogyasztó mint Megrendelő 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállása esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak mint Megrendelőnek visszajáró összeget a Fogyasztó mint Megrendelő által a megrendeléskor igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza azzal, hogy a Fogyasztó mint Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót mint Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó mint Megrendelő által hibásan és/vagy pontatlanul és/vagy hiányosan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

XVII. A FOGYASZTÓ MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA AZ ALÁBBI ESETEKBEN KIZÁRT

 1. A Fogyasztó mint Megrendelő nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így az alábbi, jogszabály által meghatározott esetekben:
 2. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha Fogyasztói Szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 3. b)  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c)  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
 6. e)  olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f)  olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h)  – a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (2) bekezdésében foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére. 
 15. Az a)–c) és e) pontban meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

XVIII. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE FELMONDÁSSAL

 1. A Szerződés – figyelemmel annak határozott idejére (lásd ÁSZF XI.3. pont) – egyik Fél által sem szüntethető meg rendes (indokokolás nélküli) felmondással (kivéve: a kötelezően alkalmazandó jogszabályban meghatározott, Fogyasztókra vonatkozó eseteket, amennyiben azok a Szerződésre alkalmazandóak).
 2. A Szerződést bármelyik Fél jogosult írásban (ide nem értve: e-mail útján), indokolással ellátva, rendkívüli (azonnali) hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a Szerződést súlyosan megsértette és a súlyos szerződésszegésre szabott ésszerű határidőn belül a súlyos szerződésszegést nem orvosolta, reparálta, vagy a súlyos szerződésszegést nem orvoslása, reparálása nem lehetséges.

XIX. PANASZKEZELÉS, JOG- ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

A Fogyasztó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Megrendelő szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Szolgáltatásnak a Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni köteles. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 (harminc) naptári napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://kormanyhivatalok.hu/ 

Bírósági (peres) eljárás: A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. és a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás: A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással (Szolgáltatóval) közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak (Szolgáltató) a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások (Szolgáltató) jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás (Szolgáltató) kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Szolgáltató) nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással (Szolgáltató) közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112    

e-mail: [email protected]

web: www.baranyabekeltetes.hu 

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 

6001 Kecskemét  Pf.  228.

Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: [email protected]

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: [email protected]

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:

46/501-090 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: [email protected]

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: [email protected]

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között

E-mail: [email protected]

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

E-mail: [email protected]

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: [email protected]

https://bekeltetesgyor.hu/

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: [email protected]

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő 9.00 – 12.00

Szerda 9.00 – 12.00

Péntek 9.00 – 12.00

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: [email protected]

(személyesen és telefonon is)

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

Ügyfélszolgálat: földszint KAMARAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tanácsadás: II. emelet 212. szoba.

e-mail: [email protected]

telefon: 20/373-2570

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: [email protected]

https://kem-bekeltetes.hu/  

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

E-mail: [email protected]

Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail cím: [email protected]

Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

panasz elektronikus beadása: online kérelem küldés honlapon

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

e-mail cím: [email protected]

www.skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: [email protected] 

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Elnök:   Mónus Gréta

Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon:      06-74-411-661

Mobil:         06-30-664-2130

Fax:            06-74-411-456

E-mail:  [email protected], [email protected] 

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

hétfő: 8.00-18.00

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: [email protected]

Dr. Kövesdi Zoltán  a Békéltető Testület elnöke

telefon: 30/9566-708

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: [email protected]

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: [email protected]

http://www.bekelteteszala.hu/ 

 

 1. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon a Fogyasztó és a kereskedő (Szolgáltató), akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG
 2. A Szellemi Termékek a Megbízott kizárólagos tulajdonát képezik és a Szerződés semmilyen módon nem hivatott arra, valamint nem értelmezhető akként, hogy ezen Szellemi Termékek tulajdonjogát részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon a Megrendelőnek vagy bármely harmadik személynek átruházná. 
 3. Megrendelő a Szolgáltatás keretében vagy azzal összefüggésben a Megrendelő részére átadott, vele megosztott mindennemű Szellemi Terméket kizárólag a Szerződés hatálya alatt és csak saját maga (és/vagy Vállalkozó Megrendelő esetén annak a Szolgáltató által előzetesen, írásban engedélyezett alkalmazottja) használhatja fel. 
 4. Megrendelő (és/vagy Vállalkozó Megrendelő esetén annak a Szolgáltató által előzetesen, írásban engedélyezett alkalmazottja) ezen felhasználási joga nem terjed ki a Szellemi Termékeknek – akár részben, akár egészben, akár közvetlenül, akár közvetve, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében történő – a zárolására, másolására, többszörözésére, terjesztésére, kiállítására, kiadására, megváltoztatására, megfilmesítésére, átdolgozására, feldolgozására, átalakítására, fordítására, nyilvánosságra hozatalára (ideértve a nyilvánossághoz való közvetítést vagy nyilvános előadást is), hozzáférhetővé tételére, hasznosításra (ideértve a kereskedelmi, a profitorientált és a reklám célú felhasználást is), továbbá ezen tevékenységek online (vagy digitális) formájára. Megrendelő a Szerződésben meghatározottakon kívül a Szellemi Termékeket semmilyen módon nem használhatja fel, azokat a Szolgáltató érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki. A jelen kötelezettség a Megrendelőt a jelen Szerződés megszűnése után is, határozatlan ideig köti. A jelen szellemi tulajdonjogok és/vagy a felhasználási jog megszegése – jogsértésenként – a Megrendelőt teljes kártérítési felelősség és – jogsértésenként – a Díj 30%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség is terheli. Felek rögzítik, hogy a kötbéren felül a Szolgáltató jogosult a teljes kárát is követelni Megrendelőtől.
 5. A Szellemi Termék kapcsán a Szerződéssel a Megrendelő részére biztosított felhasználási engedély a Megrendelő halála, megszűnése, átalakulása vagy egyesülése esetén nem száll át a jogutódra (kivéve, amennyiben ehhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárult). 

XXI. TITOKTARTÁS

 1. A Szerződéssel és/vagy a Szolgáltatással összefüggésben az egymás tudomására jutott valamennyi információ, adat, know-how, megoldások (ideértve a Szellemi Termékeket is) üzleti titkot képeznek, azzal, hogy amennyiben az adott információ, adat, know-how vagy megoldás nem tartozna az Üzleti Titok Törvény hatálya alá, úgy azt szigorúan bizalmasként kezelik (azaz azok titokvédelme érdekében ugyanazon intézkedéseket megtéve mint amilyeneket az üzleti titoknak minősülő információk, adatok, know-how vagy megoldások megőrzése érdekében szükséges megtenni). Felek kizárólag az a másik fél (titokgazda) előzetes, írásbeli hozzájárulásával tárhatják fel az üzleti titkot vagy bizalmas információt, kivéve, amennyiben a jogszerű hatáskörében eljáró szerv azok átadására kötelezi az adott Felet, azzal, hogy ez esetben is csak a hatóság által kért mértékben tárható fel az adott titok. 
 2. A jelen titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnése után is, határozatlan ideig köti. A titoktartási kötelezettség megszegéséért – titoksértésenként – a Feleket teljes kártérítési felelősség és – jogsértésenként – a Díj 30%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség is terheli. Felek rögzítik, hogy a kötbéren felül a sérelmet szenvedett Fél jogosult a teljes kárát is követelni a titoksértő Féltől.

 

XXII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és végérvényesen elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződésből eredő teljes kártérítési felelősségét a Szolgáltató részére ténylegesen megfizetett Szolgáltatás Ellenértéke mértékig, összegéig korlátozza és a Szolgáltató kizárólag a közvetlen és jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget, ide nem értve a Ptk. 6:152. §-ában foglaltakat. Felek végérvényesen kizárják a Szolgáltató mindennemű felelősségét a Megrendelőn kívüli, harmadik személyek által érvényesített vagy érvényesíthető bármely károk, veszteség, bírság, költség tekintetében, ezek esetében a Megrendelő köteles Szolgáltató helyett teljeskörűen helytállni és Szolgáltatót minden esetben teljeskörűen kimenteni és mentesíteni. Felek végérvényesen kizárják a Szolgáltató mindennemű felelősségét a Megrendelő által hozott kereskedelmi, üzleti, pénzügyi, gazdasági és más döntések tekintetében is. Felek végérvényesen kizárják a Szolgáltató mindennemű felelősségét a részére szolgáltatott hibás, hiányos, valótlan vagy félrevezető adatok alapján nyújtott szolgáltatásból eredő károkért, veszteségért.

XXIII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészen érvénytelenek, hatálytalanok, végrehajthatatlanok vagy azzá válnának, úgy ez a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, hatályát és végrehajthatóságát nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljának és a Felek eredeti üzleti szándékának, céljának. Amennyiben a Felek ennek nem tesznek eleget, úgy a vonatkozó és alkalmazandó jogszabályokban szereplő és a Felek eredeti üzleti szándékának, céljának és szerződéses akaratának leginkább megfelelő előírásokat kell alkalmazni.
 2. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

XXIV. EGYÉB KIKÖTÉSEK

 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása – a Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött Szerződéseket (a jelen ÁSZF XI.2. pontja szerint visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
 2. A jelen ÁSZF és a Szerződés tekintetében a Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdését nem alkalmazzák.
 3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadóak.  

– – –

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.